DALSBRUK - ARTPARK

Norpas rf har producerat för allmänheten riktade miljökonst-, bildkonst- och skulpturkonstverk i Dalsbruks bruksmiljö, för Artpark-konstverkpark sedan 2017. Antalet konstverk är för tillfället fyra stycken, av vilka tre är miljökonstskulpturer samt en mural. Artpark konstverken är bestående, men en del, speciellt miljökonstverken, är med flit gjorda och lämnade att omformas av naturen, och varför inte också människan som en del av naturen.

Vi vill ingjuta bestående konst som en del av Dalsbruks by och gemenskap samt göra konst lättåtkomligt för allmänheten.

Vårt mål är att årligen producera åtminstone ett allmänt konstverk, så att konstverken är delar av ett hela tiden växande konstnätverk. Konstverken är dock inte begränsade till ett visst område som en "statypark", utan är utspridda i Dalsbruks karakteristiska bruksmiljö och naturstigarna. Nätverket av konstverk blir med tiden en för Dalsbruk utmärkande, omfattande allmän utomhus-konstutställning.

Med Artpark eftersträvar vi att förstärka kännedomen av Dalsbruk som konstgemenskap och konstby. År 2021 ämnar vi producera två konstverk, av vilka den ena är skulptör och miljökonstnär Jenni Tieahos miljökonstverk/skulptur.

I valet av konstverk har hållbarhet och miljöpåverkan stor betydelse. Konstnärer som producerar allmän konst kan ansöka om residensboende och för konstverken och arbetstiden betalas arbets- och materialkostnader. En öppen ansökan kan skickas till info@norpas.fi.

Med residens- och Artparkverksamheten vill vi ge fotfäste åt bestående konst specifikt i Dalsbruk. Vår vision är, att Dalsbruk om tio år är känd som en konstby med riklig kulturverksamhet samt lättillgänglig konst för alla. Festivalen och residensen ger vind i våra segel.

Åt allmänheten vill vi förmedla att konst och kulturverksamhet inte är en produkt köpt med pengar, utan något annat, väl avvägt och till omgivningen, byns historia och kultur passande samt både socialt och tidsenligt hållbart.

Vi vill alltså att vår verksamhet är från grunden omsorgsfullt förverkligad, från gräsrotsnivå, ett välavvägt konstverk i taget. Det är inte fråga om en persons synpunkt och uppfattning som lyfts fram utan vi eftersträvar att engagera och respektera byagemenskapets, dess invånares, företagares samt kommunens förhoppningar.

ALLMÄN KONST TILL DALSBRUK

Av Norpas rf hittils producerade ArtPark konstverk:

Konstverken